Til startmenu
art based coaching
Art Based Coaching
Coaching
Aktuelle kurser: Se dato og anden information ang. planlagte kurser


Introduktionskursus i Art Based Coaching
Underviser: Bodil Boss Nielsen

Art Based Coaching er en NY COACHING METODE der henvender sig til undervisere, kunstnere og konsulenter der arbejder med æstetisk læring, social innovation og forandringsledelse. Metoden er velegnet som en skabelon for procesdesign – en ABC i design og iscenesættelse af kunstbaserede processer – for enkeltpersoner i grupper.

Art Based Coaching kan anvendes af undervisere og konsulenter der har praktiske erfaringer med kunstneriske processer og udtryksformer eller af kunstnere der er forankret i egen kunstneriske faglighed. Metoden kan umiddelbart integreres i det daglige arbejde, men kan med fordel kvalificeres og uddybes gennem et træningsforløb der også kan lede til en efteruddannelse i Art Based Coaching.

Art Based Coaching er tværdisciplinær (den kan kombineres med alle kunstneriske udtryksformer) og forudsætter hverken partnerskab med en ekstern konsulent eller udvikling af særlige standardiserede koncepter for at være målrettet og resultatorienteret.
Metoden er baseret på kunstens iboende evne til at rumme kompleksitet og uforudsigelighed, hvilket gør den til en dynamisk og levende udfordring for såvel coach, som deltagere. Art Based Coaching har i en del år været anvendt indenfor pædagogik og supervision, lige som den på relativ kort tid har vist sig at være en meget brugbar metode for kunstneriske konsulenter indenfor feltet af Kunst & Erhverv.

Bodil Boss Nielsen introducerer på workshoppen teori og metodeudvikling indenfor området. Introduktionen foregår med deltagernes aktive medvirken og med anvendelse af kunstneriske udtryksformer som teater, musik, poesi, dans og billedkunst. Bodil Nielsen uddyber og perspektiverer gennem hele workshoppen metodens virkefelt gennem eksempler fra sine erfaringer som art based coach og proceskonsulent i både den offentlige og private sektor.
Yderligere informationer om baggrunden for Art Based Coaching på: www.timeart.dk

Introduktionskursus i Art Based Coaching fungerer som intro. kursus til European Program in Coaching & Art (www.art-of-coaching.net).

Timer i coaching hos Bodil Nielsen giver credits til følgende uddannelsesinstitution: MA i Coaching på European Graduate School i Schweiz (www.egsuniversity.ch).Coaching:

Bodil Boss Nielsen tilbyder med sin virksomhed TimeArt at omsætte sin helt personlige tværfaglige kompetence til en kreativ praksis - i dialog med de respektive virksomheder og institutioner som har brug for TimeArt.

TimeArt tilbyder sparring til udviklings- og efteruddannelsesforløb i private og offentlige virksomheder. Kodeordene for TimeArt er: innovation, gruppedynamiske processer, æstetiske arbejdsprocesser, ressource bevidsthed og kreativ anvendelse af alle tilgængelige intelligenser.

TimeArt trækker på en vel integreret procesforståelse som hviler på 20 års praktisk og teoretisk erfaring med gruppedynamiske processer i virksomheder, projektarbejde, uddannelsesforløb og kunstneriske produktioner.

Kernekompetancen i TimeArt er evnen til at sætte sig ind i en given situation -
gå i dialog med kunden - og sammen udvikle et kreativt bud på hvordan en bestemt udviklingsproces kan designes. Her lægges der vægt på at bygge på virksomhedens egne ressourcer og anvende et minimum af ekstern involvering.

TimeArt kan indgå som personlig sparringspartner for ledere som f.eks. ønsker at initiere et løft i medarbejdernes kollektive indsigt i et af virksomhedens område der er behov for at sætte fokus på.
TimeArt kan også anvendes til at designe en evaluering så der skabes optimale betingelser for læring for de involverede parter. Hvor en virksomhed har været gennem kriser og konflikter kan TimeArt tilbyde evalueringsmetoder som kan bygge bro og fremme kommunikationen i et fremadrettet perspektiv.

Med TimeArt skabes der rum for refleksion. Kunstneriske arbejdsprocesser fungerer som parallelprocesser til livet i en virksomhed. Det giver medarbejderne plads til at se på de interne relationer og arbejdsgange fra en ny synsvinkel. En konstruktiv distance, der gør det muligt for deltagerne i komplicerede processer, at hæve sig over en verbal jungle eller en følelsesmæssig sump. Fra en konstruktiv distance kan relationer og andre forhold i organisationen beskrives og der kan opstå ny indsigt gennem refleksion på forskellige niveauer.

Det sprog der anvendes i - og om - en virksomhed, kan tages som et udtryk for en virksomheds bevidste og ubevidste kommunikation - eksternt og internt. TimeArt kan gennem arbejdet med metaforer og historiefortælling være med til at skabe større bevidsthed om det sprog som anvendes. Hermed opnås en øget indsigt i virksomhedens begrænsninger og muligheder og det kan give adgang til uudnyttede ressourcer, både hos den enkelte og i organisationen som sådan.

TimeArt skaber nye spor ved hjælp af nye sprog - sprog der henter sine begreber fra alkymi, madlavning, organiske eller kunstneriske processer. Hvor processer bliver beskrevet ved hjælp af udtryk som krystallisering, destillering, timing, ingredienser, transformationspunktet, råvarer, graden af modenhed, kombination af krydderier, gødning af jordbunden, varme, rytme, spændingsforhold, farver og materialevalg. Et sanseligt og perspektiverende sprog, der afspejler at det er muligt at have hovedet i himlen, fødderne på jorden og se med hjertet.